Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nasza szkoła z lotu ptaka
Podczas lekcji

Profil szkoły

Drukuj


Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową. Obecnie w szkole uczy się 1065 uczniów w 40 oddziałach I - VI , oraz w 5 oddziałach przedszkolnych. Kadrę pedagogiczną tworzy118 nauczycieli. W szkole jest zatrudnionych 38 pracowników niepedagogicznych.
 
Naszym celem jest szkoła:

EFEKTYWNA
sprawnie zarządzana, dająca absolwentowi rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwijająca zainteresowania i wspierająca indywidualny rozwój ucznia.
PRZYJAZNA
dla ucznia, rodzica i pracownika, przekazująca dobre wzorce osobowe, ucząca patriotyzmu, dbałości o własne zdrowie i środowisko, dostosowująca wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wyrównująca szanse edukacyjne.
BEZPIECZNA
tolerancyjna, bez przemocy, konsekwentnie przestrzegająca jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami.

Realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Do jej zadań należy w szczególności:

 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny;
 3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka koniecznych do rozumienia świata, umiejętności rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 4. wychowanie dzieci do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 5. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
 6. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 7. wyposażenie dziecka w umiejętności czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 8. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w szczególności dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 9. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka  koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania u dzieci dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz  tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 
Pragniemy, aby nasz absolwent:

 • szanował swój kraj i swoją małą ojczyznę,
 • był ciekaw świata i ludzi,
 • znał siebie, akceptował swoje mocne i silne strony,
 • był świadomym uczestnikiem kultury, rozwijał zainteresowania i pasje,
 • był przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • był wiarygodny i odpowiedzialny oraz uczciwy,
 • odróżniał dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • był asertywny,
 • szanował przyrodę, zdrowie własne i innych,
 • był tolerancyjny, aktywny, odpowiedzialny,
 • był dobrze przygotowany do kolejnego etapu nauki.
Tuesday the 5th. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Programowanie PEPE99.COM
Copyright 2012

©

Template © |