Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nasza szkoła z lotu ptaka
Podczas lekcji

O integracji

Drukuj

Szkołą z oddziałami integracyjnymi jesteśmy od roku szkolnego 2011/2012. Wówczas została utworzona pierwsza grupa integracyjna, do której wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami zaczęły uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach powstały następne odziały integracyjne. Dzisiaj jest ich pięć na różnych poziomach klasowych.


W naszej szkole skupiamy się również na integracji społecznej, która odgrywa dużą rolę w codziennym życiu szkoły i każdej klasy. Staramy się wychowywać dzieci otwarte na świat i jego problemy. Wspólnie spędzamy spotkania wigilijne, wielkanocne, które odbywają się w klasach, zabawy karnawałowe, imprezy szkolne – Tydzień Zdrowego Jedzenia, Tydzień Chleba, wyjścia i wycieczki klasowe. Co roku organizujemy Tydzień Integracji, jest to wielka impreza integrująca nie tylko uczniów ale i rodziców i całe grono pedagogiczne.


Klasy integracyjne są częścią nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły - miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, umiejętność poszanowania własnej i cudzej godności. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptację odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.


Integracja sprzyja bardziej wszechstronnemu rozwojowi dzieci, nie tylko niepełnosprawnych. Dostarcza wszystkim uczniom więcej różnorodnych doświadczeń społecznych, dzięki czemu stymuluje ich rozwój emocjonalno-społeczny. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych metod i form. Sprzyja rozwojowi uzdolnień i talentów u dzieci, ponieważ nauczyciele zwracają większą uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka.


Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych kierowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia  poradni psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Do osób tych zaliczamy przede wszystkim:

 • niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie zgody prawnych opiekunów dziecka.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami do oddziału może uczęszczać od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Klasa integracyjna może liczyć od 15 do 20 uczniów.
W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający – pedagog specjalny. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Nauczyciele współpracują, realizowane treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. To znaczy w nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.


Dodatkowo dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywany jest w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Program ten konstruowany jest przez Zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem. Dwa razy w roku szkolnym Zespół, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu dzieci uczestniczą w zajęciach:

 • logopedycznych,
 • rehabilitacyjnych,
 • Integracji Sensorycznej,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapii ręki,
 • rewalidacyjnych,
 • terapeutycznych z psychologiem,
 • dydaktyczno-wyrównawczych.

 

Klasa integracyjna jest wyjątkowa. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Każdego dnia dzieci uczą się wrażliwości i wzajemnej akceptacji, współpracy w grupie, a nie rywalizacji.

Tekst: K.Kozaczyńska

Wednesday the 22nd. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Programowanie PEPE99.COM
Copyright 2012

©

Template © |